Home

โรงเรียนอนุบาลอนุบัณฑิต

118 หมู่ 10 นครลุงซอย 4 เส้นทางลัดถนนพุทธมณฑลสาย 2-3 เขต บางแค

กรุงเทพ โทร 02-4210099 ,โทรสาร 02-8069462

แนวการเรียนการสอน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการผสมผสานกับหลักสูตร

ของโรงเรียน (นักเรียนมีทักษะอ่าน เขียนได้ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์) จัดกิจกรรมและวิชาเสริม

ต่างๆ อาทิ ดนตรี ว่ายน้ำ นาฎศิลป์ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการต่างๆอย่างสมดุลเหมาะสมตามวัย

และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเพื่อเติบโตเป้นผู้ใหญ่ที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข